Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

 

Werkgroepleden van Hugo Kotestein hebben in de loop der jaren rapporten gemaakt en boekjes samengesteld die welliswaar aanvankelijk als "Actueel" zijn gepubliceerd maar daarna zijn doorgeschoven naar het archief. Vaak betreft het onderwerpen die interessant zijn om nog eens door te nemen.

Ook is een enkel extern rapport opgenomen.

Om de toegankelijkheid tot deze stukken te vergemakkelijken zijn ze samengebracht in een nieuwe rubriek

 

:                                                      DOCUMENTATIE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brochure  " Cultureel Erfgoed "

Oudewater en Woerden hebben als middeleeuwse stadjes, maar ook in het buitengebied en de dorpen een rijke historie die voor een belangrijk gedeelte vertegenwoordigd wordt door de monumenten, de archeologie en het cultuurlandschap. Bovendien zijn de binnenstad van Oudewater en de dorpskern van Kamerik door het rijk aangewezen als een beschermd stads-/ dorpsgezicht.

In deze brochure zijn deze onderwerpen verder uitgewerkt. Cultureel erfgoed omvat echter meer dan monumenten, archeologie en cultuurlandschap, zoals roerend erfgoed, musea en archieven. Deze onderwerpen vallen echter buiten het kader van deze brochure .

Klik hier voor de brochure

 

 

Monumenten en Herdenkingstekens  Defensie-eiland

In december 2011 is het boekje Monumenten en Herdenkingstekens Defensie-eiland door enkele leden van de werkgroep van Hugo Kotestein woerden uitgebracht.

De objecten die je nog steeds op het Defensie-eiland vindt, zijn bij het 50-, 75- en 100 jarig jubileum door de gemeente Woerden, de Middenstandsvereniging en het personeel geschonken aan de 637 Intendance Centrale Werkplaats. Dit landmachtonderdeel oefende een recycling bedrijf voor legergoederen uit op het Defensie-eiland te Woerden met grotendeels burgerpersoneel. Het bedrijf is gestopt in 2000 op deze locatie en de Gemeente heeft de gebouwen en grond verworven voor het ontwikkelen van een woonlocatie.

De “onroerende” monumenten staan enigszins verwaarloosd nog op het terrein, de “roerende” herdenkingstekens zijn meegenomen maar gelukkig gelokaliseerd.

De bedoeling van dit boekje is in de eerste plaats deze herinneringsobjecten te beschrijven. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt, er ontbreken nog wel wat essentiële zaken en we roepen dan ook de lezers op deze gegevens aan te vullen, indien zij over informatie beschikken.
In de tweede plaats  willen wij een lans breken voor het opknappen van de monumenten en terugplaatsen van de herdenkingstekens, zodat dit historisch erfgoed deel uit gaat maken van de nieuwe woonlocatie.

Klik hier voor het boekje

 

 

Rapport betreffende inventarisatie van Bedrijfsterreinen in de gemeente Woerden

Door initiatief van het provinciebestuur van Utrecht om voor de periode tot tenminste 2020 de behoefte aan bedrijfsterrein te inventariseren is er o.a. voo het Zuid-Westelijk deel van de provincie een speciaal rapport opgesteld  .

Eén van de werkgroepleden van Hugo Kotestein, Anne de Goederen, tevens lid van de Stichting Comité Behoud Kromwijkerdijk-Wulverhorst, heeft hierop een visie gegeven.

Klik hier voor het gehele rapport.