Weg herberg !

De stichting Hugo Kotestein heeft met ontzetting kennis genomen van de sloop van het complete pand van "De Herberg " aan het Dorpsplein van Kamerik. Dit pand ligt in het door het Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht van Kamerik en is in het bestemmingsplan aangeduis als "cultuurhistorisch waardevol " en "beeldbepalend " .

Lees meer: Ingezonden brief over recente sloop beeldbepalend pand in Kamerik

Inspraak namens HK in Commissie Ruimte 9 juni 2011

Opmerkingen n.a.v. raadsinformatiebrief over procedure Houtdijk 17. Er wordt in de raadsinformatiebrief uitsluitend ingegaan op  het niet publiceren van een verleende vergunning. Dit is echter maar bijzaak. Hoofdzaak is dat hier een ontheffing op het voor dit cultuurhistorisch waardevolle object geldende sloopverbod is verleend zonder dat aan de hiervoor geldende vereisten, zoals vastgelegd in de bestemmingsplanvoorschriften, is voldaan.

Lees meer: Inspraak commissie Ruimte 9 juni 2011, H.F. Kuiper, namens stichting Hugo Kotestein.

Brief aan Raad Woerden betreffende sloop Houtdijk 17

Geachte leden van de raad van de gemeente Woerden

Blijkens de publicatie ‘Monumenten in Nederland’ van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is het complex Houtdijk 17 één van de vier belangrijkste boerderijcomplexen van Kamerik.

Eind 2010 is vergunning gevraagd het in het bestemmingsplan als ‘cultuurhistorisch waardevol’ geklasseerde bijgebouw bij de boerderij Houtdijk 17 te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Lees meer: Brief gemeenteraad slopen Houtdijk 17

Inspraak namens HK in  Commissie Omgeving 12 mei 2011

 

Nadere toelichting bij onze brief van 21 april, nr. 11.006220.

In 2010 zijn aanvragen voor de sloop en herbouw van een cultuurhistorisch waardevolle schuur in Kamerik en een karakteristieke boerderij in Zegveld ingediend. Het bestemmingsplan bevat een verbodsbepaling voor sloop/herbouw van monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke panden. B&W kunnen alleen een ontheffing verlenen indien sprake is van zeer slechte bouwkundige staat, die is aangetoond conform NEN2767 en mits zoveel mogelijk van de oorspronkelijke materialen worden hergebruikt.

Lees meer: Inspraak commissie Omgeving, 12 mei 2011, H.F. Kuiper, namens stichting Hugo Kotestein.

 

Handreiking voor de herbestemming en verbouwing van monumentale boerderijen.

In december 2010 uitgegeven door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Monumenten zijn boodschappers uit ons verleden - oude gebouwen met een verhaal. Zij maken deel uit van onze geschiedenis en bepalen mede de identiteit van een dorp of een stad.

Lees meer: Een toekomst voor boerderijen

Eerste aanschaf Stichting Stadsherstel

In 2008 heeft de gemeente Woerden een startkapitaal van € 500.000 beschikbaar gesteld om de Stichting Stadsherstel in de gelegenheid te stellen panden te kopen, te restaureren en weer te verkopen. Onlangs is het eerste pand aangekocht:  Havenstraat 40.

Lees meer: Eerste aankoop Stichting Stadsherstel Woerden